این محتوا به دستور كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه حدف شد.